مطب دندانپزشکی دکتر پورهوشیاری
دندانپزشکی دندانپزشکی
اهواز نادری
مطب دندانپزشکی دکتر پورهوشیاری
خیابان نادری - خیابان خسروی - مجتمع پزشکان صدرا - طبقه سوم

مدت بازپرداخت: 12،6،3 ماهه

انجام درمان های ترمیمی، زیبایی، روت کانال تراپی، پروتزهای دندانی