لوازم خانگی حاج عزیز
کالای خانگی کالای خانگی
اهواز کورش
لوازم خانگی حاج عزیز
کوی ملت- خیابان اقبال- خیابان 1 اصلی فاز 3

مدت بازپرداخت:6 ماهه ( این فروشگاه به مبلغ خرید، درصد ماهیانه اضافه می کند.)