لوازم خانگی حاج عزیز شعبه 2
کالای خانگی کالای خانگی
اهواز شیبان
لوازم خانگی حاج عزیز شعبه 2
شیبان- خیابان دوم- چهارراه دوم

مدت بازپرداخت:12 ماهه ( این فروشگاه به مبلغ خرید، درصد ماهیانه اضافه می کند.)